POE Switch

อุปกรณ์ POE Switch มีตั้งแต่ 4,8, 16, 24 port เหมาะสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์สือสารต่าง ๆ เช่นกล้องไอพีซึ่ง POE Switch ของทางค่ายโอกามินั้นมีความเร็วของ port ตั้งแต่ 10/100/1000 และที่สำคัญราคาถูกมากเนื่องจากทางบริษัทเป็น ผู้นำเข้ามาโดยตรง