นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท โอกามิเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล (ต่อไปนี้เรียกว่า “เจ้าของข้อมูล”) บริษัทจึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงแนวทางในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

อีเมล

ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ให้บริการตามคำขอของเจ้าของข้อมูล

ปรับปรุงบริการของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของข้อมูล

ติดต่อสื่อสารกับเจ้าของข้อมูล

วัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่บริษัทได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

เจ้าของข้อมูลกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มหรือเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจากผู้ขายสินค้าหรือบริการที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจากบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล

4. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ให้บริการตามคำขอของเจ้าของข้อมูล

ปรับปรุงบริการของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของข้อมูล

ติดต่อสื่อสารกับเจ้าของข้อมูล

วัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่บริษัทได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ

บริษัทจะดำเนินการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้อง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของตน สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิของตนได้หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [https://www.mdes.go.th]

6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอย่างเหมาะสม โดยบริษัทจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การดัดแปลง หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านช่องทางที่บริษัทได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ

8. ช่องทางการติดต่อ

หากเจ้าของข้อมูลต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท โอกามิเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ 91/5 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร: 02-543-6905, 083-907-4400